o l d   &   n e w


i n t e r i e u r a r c h i t e c t u u r

 

juridische aspecten - home


Juridische aspecten

1.        Auteursrechten

Deze auteursrechten zijn van toepassing op de www.oldandnew.be website en op alle initiatieven van Old & New Gcv. Het gebruik van, bezoek aan www.oldandnew.be betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

2.        Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van old & new gcv en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door Old & New Gcv Koningsstraat 19 8400 Oostende. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te verspreiden, of deze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

3.        Aansprakelijkheid

De redactie van Old & New Gcv streeft steeds naar juistheid, objectiviteit en betrouwbaarheid van de door haar gepubliceerde informatie waarvoor zij echter niet aansprakelijk gesteld kan worden voor welk gebruik dan ook.

Old & New Gcv is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Old & New Gcv gewaarschuwd werd voor zulke schade. Old & New Gcv maakt linken naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, deze linken zijn puur informatief en Old & New Gcv is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beÔnvloeden.

Old & New Gcv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.oldandnew.be en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiŽle compensatie.

4.        Externe linken

Deze site bevat linken naar andere websites. Old & New Gcv is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat het Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Old & New Gcv geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal. Old & New Gcv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites.

5.        Handelsmerken

Sommige namen, tekens en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.

6.        Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Old & New Gcv -site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Oostende bevoegd.

7.        Wijziging en kennisgeving

Old & New Gcv behoudt zich het recht voor bovenstaande regelgevingen te alle tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.

Privacy Policy

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door Old & New Gcv door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door Old & New Gcv of haar commerciŽle partners, gebruikt worden voor commerciŽle doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privť-leven en dit in het kader van de gegevensverwerking

1.        Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en acties

Old & New Gcv verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciŽle acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Old & New Gcv voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Old & New Gcv bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de tweemaandelijkse nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

2.        Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

3.        De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de Internet Site "www.oldandnew.be", toebehoort is : Old & New Gcv Koningsstraat 19 8400 Oostende, Contactpersoon : Peter Bartholomeus

4.        Het gebruik van de data

          Vanaf uw eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

          Geregistreerd serienummer van uw computer (cookie)

          Archivering van uw verschillende bezoeken aan de site evenals van de pagina's die u het meest bezocht.

          Indien u reeds een formulier ingevuld hebt :

          Naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer, E-mail adres, andere informatie betreffende de inhoud van de in te vullen formulieren op deze site.

          De verzamelde informatie kan, door Old & New Gcv of haar commerciŽle partners, gebruikt worden voor marketingacties.

          Het opslaan van data in log-files

          Deze opgeslagen data in log-files wordt gebruikt voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse. Dit helpt ons met het beter afstemmen van ons informatie- en dienstenaanbod op de noden van de gebruikers